• 2023/09/08
  • 106
IMBABURA: Cotacachi kitipi Jora raymi kallarin tawka rikuchikunawan

IMBABURA: Cotacachi kitipi Jora raymi kallarin tawka rikuchikunawan

Cotacachi kitipak kitikamapak willachikunata pushak riksichirka imalla rikuchikuna tiyakrin Jora raymi punchakunapi, kunan chaska pusak punchamanta kallarishpaka shamuk hunkaykunatapash raymikunaka katinkami nishka.

Alberto Segovia / Iluman anki uyari.

Radios Afiliadas

CORAPE es una Organización comunitaria, humanista, ecuménica y pluralista que responde a las
aspiraciones democráticas de la ciudadanía.

Copyright © 2023 Radio Online Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador Diseño Web xpertosolutions.com

Top